ست لامینکتومی دوشنبه 15 تیر1388 2:24

ست لامینکتومی

ردیف

مشخصات  کالا

تعداد

1

قیچی استاندارد مستقیم     5/16

1

2

قیچی مایو کرو      17

1

3

قیچی متسن بام – نلسون کرو     18

1

4

پنست استاندارد بی دندانه         16

1

5

پنست استاندارد با دندانه         16

1

6

پنست آدسون با دندانه           12

1

7

پنست دو بیکی مستقیم           16

1

8

پنس موسکیتو هالستد کرو     5/12

3

9

پنس کلی کرو            14

6

10

پنس کوخر مستقیم    2*1      16

1

11

پنس شان بکهاوس    11

4

12

پنس شان بکهاوس    13

2

13

پنس اسپونچ (رینگ )فورستر    20

1

14

سوزنگیر مایو – هگار    14

1

15

سوزنگیر مایو – هگار    18

1

16

دسته بیستوری استاندارد    3

1

17

دسته بیستوری استاندارد    4

1

18

دسته بیستوری بلند           7

1

19

سر آسپیراتور فریزر 10 میلیمتر       19

1

20

اکارتور چنگکی خودکار ویتلنر تیز    13

1

21

اکارتور چنگکی خودکار آدسون کند   5/26

1

22

اکارتور ریشه عصب اسکوریل       20

1

23

دایسکتور یکطرفه دورا پنفیلد        5/21

1

ست لامینکتومی

ردیف

مشخصات  کالا

تعداد

24

دایسکتور دو طرفه الیور کرونا      18

1

25

هوک دورا کوشینگ        19

1

26

کریسون پانچ سر بالا 40  درجه 3 میلیمتر 20

1

27

کریسون پانچ سر بالا   40 درجه 5 میلیمتر 20

1

28

رانژور لامینکتومی (پنس دیسک ) 3*10    18

1

29

رانژور لامینکتومی بالا (پنس دیسک ) 3*10     18

1

30

رانژور لامینکتومی پائین (پنس دیسک) 3*10    18

1

31

پریوست الویتور لانگبک       19

1

32

پریوست الویتور سدیلوت    19

1

33

کورت استخوان برانز         1

1

34

کورت استخوانی سیمون    24

1

35

گوژدبل اکشن سر کلاغی استیل     23

1

36

رانژور استخوان استیل – لوئر مستقیم     26

1

37

بن کاتر استیل – لیستون کج   27

1

38

گیره وسایل   14

1

منبع:www.medicalequipment.ir
نوشته شده توسط مسعود افشاری  | لینک ثابت |