شيوه نامه اجرايي نحوه تشويق دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي براساس ثبت فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي آنها

متن قانون:
 
مقدمه (از دستورالعمل ها)
 اين شيوه نامه اجرايي براي ضابطه مند كردن و يكسان سازي نحوه ثبت فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي دانشجويان و يكسان سازي تشويق آنان با استفاده از اين مدارك به اجرا گذاشته ميشود.
 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مسعود افشاری  | لینک ثابت |

شرح وظایف کاردان اتاق عمل شنبه 3 مرداد1388 0:49
وظايف كاردان اتاق عمل با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي بشرح ذيل مي باشد :
1) دريافت دستور و برنامه كار از سرپرست مربوطه
2) اطمينان يافتن از سالم بودن و كاراي دستگاهها و تجهيزات مورد نياز جهت عمل جراحي قبل از شروع عمل ( شامل : ساكشن ، دستگاه الكتروكوتر ، چراغ سيالتيك و ... ) و گزارش هر گونه نقص يا خرابي به مسئول مافوق
3) اطلاع از وجود لوازم و امكانات مورد نياز اعمال جراحي و گزارش موارد ناكافي و كمبودها و نقايص به مسئول مافوق
4) آشنائي با روشهاي استريليزاسيون و ضدعفوني و بكارگيري آنها
5) كنترل اطاق عمل از نظر نور كافي ، سيستم برق رساني ، درجه حرارت ، رطوبت ، پاكيزگي ، ايمني و ...
6) آماده نمودن اطاق عمل با لوازم و وسايل جراحي لازم بر طبق ليست عمل جراحي
7) كنترل پرونده بيمار قبل از جراحي براي اطمينان از كامل بودن مدارك پزشكي مورد نياز ( مانند اجازه عمل و آمادگيهاي عمل ، داروهاي قبل از عمل ، عدم داشتن وسايل مصنوعي و زيور آلات و ... )
8) كنترل و اطمينان از استريل بودن لوازم و بسته هاي وسايل
9) ايفاي نقش سيار قبل از عمل :
برقراري ارتباط و ارائه آموزش لازم به مددجو ، كنترل بيمار از نظر آمادگي جسمي و رواني جهت عمل جراحي ، كنترل نام بيمار با پرونده و ليست عمل و دستبند مشخصات ، هدايت بيمار به تخت عمل ، قراردادن بيمار بر روي تخت به نحوي كه هيچگونه صدمه اي به وي وارد نگردد و پوشش و حريم بيمار حفظ شود ...
10) تنظيم تخت جراحي و چراغها برحسب نوع و ناحيه عمل
11) قراردادن كليه دستگاهها و تجهيزات در اطراف تخت جراحي برطبق قابليت دسترسي و نياز
12) ايفاي نقش سيار حين عمل :
حضور در تمام طول عمل و اشراف بر محيط و اتفاقات و وضعيت بيمار ، كمك به پرستار اسكراب و جراحان در پوشيدن گان و دستكش و ... ، باز نمودن پوشش هاي اوليه بسته هاي استريل و نخها و ساير وسايل و دراختيار گذاردن آنها ، پرب منطقه عمل ( با توجه به همگن بودن جنسيت ) ، شمارش و ثبت نخ ، گاز ، لنگ گاز ، درن و ... قبل از اتمام بهمراه تيم جراحي و جمع گروه جراحي و آماده نمودن آنها ، توجه و تشخيص تغيير در وضعيت بيمار ، گزارش به تيم و تامين نياز وضعيت جديد درجهت اصلاح تغيير بوجود آمده ، نگهداري و جمع آوري نمونه بر طبق سياست بيمارستان وثبت مشخصات بر روي ظرف حاوي نمونه و فرستادن آن به آزمايشگاه برطبق دستورالعمل و دريافت رسيد ، ثبت و كنترل زمانهاي درخواست شده گروه جراحي مانند زمان تورنيكت
13) ايفاي نقش سيار پس از پايان عمل : كمك در پانسمان محل جراحي ، برداشتن پوششها با رعايت موازين شرعي و آماده نمودن بيمار جهت انتقال به ريكاوري ، تكميل نمودن كليه گزارشات و موارد ثبتي كه از ابتداي عمل ثبت گرديده بود ، خارج نمودن وسايل مربوط به عمل جراحي قبلي و آماده نمودن اتاق جهت عمل بعدي
14) ايفاي نقش دست شسته ( اسكراب ) در حين عمل :
دست شستن برطبق دستورالعمل ، پوشيدن گان و دستكش استريل ، پوشاندن ميزها با پوشش استريل و قرار دادن وسايل و لوازم به شكل استريل بر روي آنها ( شامل وسايل جراحي ، نخ ، درنها ، گاز و ... ) ، شمارش و كنترل كليه وسايل و لوازم مصرف شده ( گاز ، لنگاز ، قيچي ، پنس ، سوزن ، نخ ، درنها و ... ) در شروع و در طول عمل و پايان عمل بهمراه فرد سيار ، كنترل لوازم جراحي درون ست هاي جراحي قبل از عمل بر طبق شناسنامه هر ست جراحي ، كمك در شستن نهايي پوست بيمار ( درپ ) و پوشاندن بيمار با پوششهاي استريل ، نظارت بر رعايت نكات استريل توسط تيم جراحي در طول عمل ، اطلاع به تيم جراحي در صورت خيس بودن شانها بمنظور پيشگيري از سوختگي
15) ايفاي نقش دست شسته در پايان عمل :
كمك به پانسمان محل عمل ، برداشتن پوششهاي استريل با رعايت موازين شرعي و حريم بيمار و آماده نمودن بيمار جهت انتقال به ريكاوري ، گزارش و ثبت كليه اقدامات انجام شده و وسايل متصله به بيمار به مسئول ريكاوري ، تكميل نمودن كليه گزارشات و موارد ثبتي كه از ابتداي عمل ثبت گرديده ، جمع آوري و شستشوي وسايل مورد استفاده و انتقال آنها به مراكز استريليزاسيون برحسب سياست بيمارستان
16) همكاري در اجراي برنامه هاي آموزشي پژوهشي بيمارستان و بخش
17) مراقبت از جسد طبق موازين شرع و استانداردها
18) شركت در آموزشهاي ضمن خدمت ، بازآموزي و ...
19) همكاري در انجام عمليات احياء در مواقع ضروري
20) مشاركت در برنامه شستشوي اتاق عمل ( washing ) طبق سياستهاي جاري بيمارستان
منبع:دفتر حقوقی وزارت بهداشت-درمان و  آموزش پزشکی
نوشته شده توسط مسعود افشاری  | لینک ثابت |

منشور حقوقی بیمار شنبه 6 تیر1388 23:8
1 ـ بيمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب موثر و همراه با احترام كامل را بدون توجه به عوامل نژادي ، فرهنگي و مذهبي از گروه درمان انتظار داشته باشد .
2 ـ بيمار حق دارد محل بستري ، پزشك ، پرستار و ساير اعضاي گروه معالج خود را در صورت تمايل بشناسد.

3 ـ بيمار حق دارد در خصوص مراحل تشخيص، درمان و سير پيشرفت بيماري خود اطلاعات ضروري را شخصاً و يا در صورت مايل از طريق يكي از بستگان از پزشك معالج درخواست نمايد . به طوري كه در فوريت هاي پزشكي اين امر نبايد منجر به تاخير در ادامه درمان و يا تهديد جاني بيماري گردد.

4 ـ بيمار حق دارد قبل از معاينات و يا اجراي درمان، اطلاعات ضروري در خصوص عوارض احتمالي و يا كاربرد ساير روش ها را در حد درك خود از پزشك معالج دريافت و در انتخاب ؟؟ نهايي درمان مشاركت نمايد .

5 ـ بيمار حق دارد در صورت تمايل شخصي و عدم تهديد سلامتي آحاد جامعه طبق موازين قانوني رضايت شخصي خود از خاتمه درمان را اعلام و يا به ديگر مراكز درماني مراجعه نمايد .

6 ـ بيمار حق دارد جهت حفظ حريم شخصي خود از محرمانه ماندن محتواي پرونده پزشكي، نتايج معاينات و مشاوره هاي باليني جز در مواردي كه بر اساس وظايف قانوني از گروه معالج اعلام صورت مي گيرد، اطمينان حاصل نمايد .

7 ـ بيمار حق دارد از رازي داري پزشك و ديگر اعضاي تيم معالج خود ؟؟ به طور باليني افرادي كه مستقيماً بر روند درمان شركت ندارند، موكول به كسب اجازه بيمار خواهد بود.


8 ـ بيمار حق دارد از دسترسي به پزشك معالج و ديگر اعضاي اصلي گروه معالج در طول مدت بستري انتقال و پس از ترخيص اطمينان حاصل نمايد.


9 ـ بيمار حق دارد با كسب اطلاع كامل از نوع فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي بيمارستان كه بر روي سلامتي و درمان او موثرند، تمايل و رضايت شخصي خود به مشاركت درماني را اعلام و يا در مراحل پژوهش از ادامه همكاري خودداري نمايد.

10 ـ بيمار حق دارد در صورت ضرورت اعزام و ادامه درمان از ساير مراكز درماني قبلاً از مهارت گروه معالج، ميزان تعرفه ها و پوشش بيمه اي خدمات در مركز درماني مطلع گردد.
منبع:medicallaw.ir
نوشته شده توسط مسعود افشاری  | لینک ثابت |